جک قیچی STENHOJ

جک قیچی STENHOJ

ساخت دانمارک

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.