جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز  TW 242 A

جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 A

جک دو ستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز  TW 242 A مارک...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.