جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز  TW 242 E

جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 E

جک دو ستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 E  مارک...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.