جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن  سه  فاز  TW 236 PE

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PE

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز  TW 236 PE مارک...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.