تجهیزات تست و معاینه فنی

تجهیزات تست و معاینه فنی

تعداد بخش ها: 4

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 9

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

خط معاینه فنی سبک SPACE

خط معاینه فنی سبک SPACE

 • قیمت: ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
خط معاینه فنی سبک COSBER

خط معاینه فنی سبک COSBER

 • قیمت: ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
ضخامت سنج التراسونیک

ضخامت سنج التراسونیک

 • قیمت: ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
نشت یاب گاز CNG

نشت یاب گاز CNG

 • قیمت: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
عمق سنج دیجیتال

عمق سنج دیجیتال

 • قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
آینه بازرسی تلسکوپی

آینه بازرسی تلسکوپی

 • قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611