خدمات صافکاری و نقاشی

خدمات صافکاری و نقاشی

تعداد بخش ها: 4

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 1

تعداد شرکت های این بخش : 1

شرکت ها

محصولات

جک شاسی کش UNILINER مدل UL-L199

جک شاسی کش UNILINER مدل UL-L199

 • قیمت: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
نقطه جوش FEYING

نقطه جوش FEYING

 • قیمت: ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
نقطه جوش FEYING

نقطه جوش FEYING

 • قیمت: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک و کیت صافکاری 5 تن MEGA

جک و کیت صافکاری 5 تن MEGA

 • قیمت: ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
اتاق پخت رنگ

اتاق پخت رنگ

 • قیمت: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 021-66946118
اتاق رنگ پرزان صنعت مدل Classic

اتاق رنگ پرزان صنعت مدل Classic

 • قیمت: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
اتاق رنگ پرزان صنعت مدل premium

اتاق رنگ پرزان صنعت مدل premium

 • قیمت: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک و کیت صافکاری 12 تن OMCN

جک و کیت صافکاری 12 تن OMCN

 • قیمت: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611