جک قیچی

جک قیچی

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 17

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

جک قیچی GUANGLI مدل GL3500

جک قیچی GUANGLI مدل GL3500

 • قیمت: 168000000 ۱۶۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
جک قیچی کوتاه سرویس مدل MR-35

جک قیچی کوتاه سرویس مدل MR-35

 • قیمت: 64800000 ۶۳,۵۰۴,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
جک قیچی کوتاه مدلEETS6600

جک قیچی کوتاه مدلEETS6600

 • قیمت: ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
جک قیچی تو کار GUANGLI مدل GL-3000

جک قیچی تو کار GUANGLI مدل GL-3000

 • قیمت: 82800000 ۸۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
جک قیچی 3.5 تن توکار EAE

جک قیچی 3.5 تن توکار EAE

 • قیمت: ۸۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
جک قیچی روکار GUANGLI مدل GL-1004

جک قیچی روکار GUANGLI مدل GL-1004

 • قیمت: 86800000 ۸۴,۱۹۶,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
جک قیچی مدل S3500

جک قیچی مدل S3500

 • قیمت: 77000000 ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک قیچی ITAL GARAGE

جک قیچی ITAL GARAGE

 • قیمت: 130000000 ۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک قیچی HESHBON

جک قیچی HESHBON

 • قیمت: 125000000 ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک قیچی STENHOJ

جک قیچی STENHOJ

 • قیمت: 150000000 ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک قیچی مخصوص معاینه فنی

جک قیچی مخصوص معاینه فنی

 • قیمت: 165000000 ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
جک قیچی مخصوص میزان فرمان GUANGLI مدل GL3500ZM

جک قیچی مخصوص میزان فرمان GUANGLI مدل GL3500ZM

 • قیمت: 161000000 ۱۵۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
جک قیچی 3 تن روکار EAE

جک قیچی 3 تن روکار EAE

 • قیمت: 93800000 ۸۹,۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593