بکس بادی

بکس بادی

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 6

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 0

محصولات

بکس بادی مدل 12-F

بکس بادی مدل 12-F

 • قیمت: ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بکس بادی مدل34-B

بکس بادی مدل34-B

 • قیمت: ۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بکس بادی مدل12-B

بکس بادی مدل12-B

 • قیمت: ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بکس بادی مدل12-A

بکس بادی مدل12-A

 • قیمت: ۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بکس بادی مدل w-2311

بکس بادی مدل w-2311

 • قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بکس بادی مدل w_2315

بکس بادی مدل w_2315

 • قیمت: ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611