مولد نیتروژن

مولد نیتروژن

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 3

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 0

محصولات

مولد نیتروژن

مولد نیتروژن

  • قیمت: ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  • شماره ثبت : 0
  • تلفن شرکت: 02166566611
مولد نیتروژن سنگین

مولد نیتروژن سنگین

  • قیمت: ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • شماره ثبت : 0
  • تلفن شرکت: 02166566611
مولد نیتروژن مدل NG90A

مولد نیتروژن مدل NG90A

  • قیمت: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • شماره ثبت :
  • تلفن شرکت: 02154784301